exim_covid_peldamutato_munkaltato_sh_esettanulmany_effekt2030